Sinh hoạt dưới cờ chủ điểm: Uống nước nhớ nguồn

Một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt dưới cờ: