Ngoại khóa: Giáo dục trật tự an toàn giao thông

            Ngày 11 tháng 11 năm 2019 Đ/c Tạ Quang Tân tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông cho học sinh Trường TH&THCS 24-6.

            Một số hình ảnh trong buổi ngoại khóa: