Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2021-2022

Ngày 8/10/2021 Trường TH&THCS 14-6 tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức. Một số hình ảnh trong hội nghị:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân: Đ/c Chu Thị Tươi

 

 

– Một số tham luận:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Ban thanh tra nhân dân: Đoàn Hải Long – Chu Thị Tươi – Phan Văn Quang.