Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2018-2019

Ngày 7 tháng 10 năm 2019 Trường TH&THCS 14-6 tổ chức thành công hội nghị cán bộ, công chức, viên chức.

Một số hình ảnh trong ngày hoạt động: