Đại hội chi bộ lần thứ nhất: Nhiệm kỳ 2020-2023

Một số hình ảnh trong đại hội: