Chào cờ thân thiện

Một số hình ảnh trong buổi chào cờ thân thiện sáng thứ 2 ngày 22 tháng 04 năm 2019.