Hội thi: “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” Trường THCS 14/6. Năm học 2016-2017.

Ngày 25/04/2017 Liên Đội trường THCS 14/6 tổ chức thành công chúng em kể chuyện Bác Hồ:

z644300655251_066f1bcb54d13888b56804b92c8a19b5

z644299459454_4607c2cfa446c2110ce146abbdf303cb

z644300667135_e4f7a3d883e601e77a7f0f2487fe2bc7

z644299475190_96d5da0932549b0fb999fc1966b253a6

z644300670293_605ea19226587bb244664df17034e157

z644300674067_67b755db7a48cd296742a0c819fd2a89

z644299470024_7f7a9ed30f651ba7f86c256e067cd99e

z644299476140_a49e831233713081f5c4422e2c8554cf

z644299455337_e121e3b3a7fb8239f3680425c67dc458

z644300663532_236cd0a4cdbd93e5c51f5a8aff0703e0

z644300662704_898065a6c8bc61ac9e3de9a065f7d0a8

z644299454404_454a84425f160b11eee8ea288a149ec2