Hân hoan ngày khai trường và đón bằng đón bằng công nhận Trường THCS 14-6 duy trì đạt chuẩn quốc gia

Ảnh lễ khai giảng năm học:2017-2018

f7c3b32991507d0e2441

88949617e7690b375278

7ecca134834d6f13365c

36959158b3215f7f0630

e80c2bc909b0e5eebca1

bf1c71d253abbff5e6ba

78ed02082071cc2f9560

08c93037124efe10a75f

64e1f0c2eabb06e55faa

7095bf1ea2674e391776

8ec986469b3f77612e2e

6d1d67a87ad1968fcfc0

086dc5c1dfb833e66aa9

e66ed39ef1e71db944f6

 

c86bd369c910254e7c01

57a086d69baf77f12ebe