Ngoại khóa: “Giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh”

Chùm ảnh trong buổi ngoại khóa: