Ngoại khóa: Tuyên truyền phòng chống bệnh dại trong trường học

Sáng ngày tháng 7 nhà trường tổ chức buổi ngoại khóa: Tuyên truyền phòng chống bệnh dại trong trường học.

Một số hình ảnh trong buổi ngoại khóa: