Ngoại khóa: “Phổ biến giáo dục pháp luật”

Một số hình ảnh trong buổi ngoại khóa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Đ/c: Đào xuân Tư (Trưởng ban Công an Thị trấn Nông Trường Mộc Châu).

 

 

– Đ/c: Hoàng Công Mùa (Cán bộ tư pháp Thị trấn Nông Trường Mộc Châu).