Ngoại khóa kỹ năng sống

Sáng ngày 6/11/2018 nhà trường tổ chức ngoại khóa kỹ năng sống. Một số hình ảnh trong buổi ngoại khóa: