Ngày tết quê em

 

 

 

 

 

 

 

Học sinh từ khối 1->5 trưng bày sản phẩm mâm cỗ ngày tết:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học sinh từ khối 6->9 trưng bày hàng tết quê hương: